معرفی هیئت مدیره

photo_۲۰۲۱-۰۳-۱۷_۲۱-۲۴-۴۳

آقای مهدی فولادی مجره

رئیس اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس

آقای محمدعلی سالکی دیزجی

نائب رئیس اول اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس

index

آقای عارف امین شرعی

نائب رئیس دوم اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس

15

آقای محسن سید آبادی

دبیر اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس

آقای محمد رحمتیان

خزانه داراتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس