پرش به محتوا

معرفی هیئت مدیره

6fc1428f-4f2b-4644-bf4d-08b18e8fe502

آقای محسن سید آبادی

رئیس اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس

17b6dffe-f837-4bc6-aeb8-55306c15af9d

آقای مجتبی قلعه

نائب رئیس اول اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس

آقای مهدی رئوفی

نائب رئیس دوم اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس

آقای توحید مقصدی

دبیر اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس

آقای شهروز رحیمی

خزانه دار اتحادیه الکترونیک و صنوف وابسته فردیس