پرش به محتوا

⭕️ دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص

◾️مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

🔸صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع خود را به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ نداشته باشند ، مالیات مقطوع آن ها حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

🔸عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

WhatsApp
Twitter
Telegram