پرش به محتوا
NastaliqOnline
photo_2021-03-17_21-27-54
Untitled-1-1-min

آموزش ثبت اظهار نامه مالیاتی

آموزش ثبت اظهارنامه مالیاتی

سمینار آموزشی نحوه تکمیل اظهانامه مالیاتی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ارسال اظهارنامه مالیاتی تبصره ۱۰۰

فیلم آموزش فرآیند ثبت نام کد اقتصادی مالیاتی

نحوه ثبت دستگاه کارتخوان بانکی در کارتابل مالیاتی

جهت اطلاع | خلاصه دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ موضوع تعیین مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱

اخبار و اطلاعیه های مالیاتی

⭕️ نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی موضوع بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

◾️تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند؛

ادامه مطلب

⭕️ دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص

◾️مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ادامه مطلب

⭕️ دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص

◾️مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بند م تبصره ۶ قانون …

ادامه مطلب

⭕️ دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

🔹هرگاه پس از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص …

ادامه مطلب

مهم برای ادارات امور مالیاتی که در جریان رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان مشاعل می باشند

◾️نظر به ابلاعیه شماره ۱۱۹۱۳/ ۲۰۰/ د مورخ ۲/ ۳/ ۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی و با توجه به عدم اطلاع و آگاهی مودیان …

ادامه مطلب

الزام به بارگیری مجوز فعالیت تجاری در سامانه جامع تجارت ایران

ادامه مطلب